Wat men kucht, vliegt door de lucht

post thumbnail

Achtergrond Pseudomonas aeruginosa kan bij patiënten met cystic fibrosis (CF) infecties veroorzaken en de morbiditeit en mortaliteit verhogen. Pseudomonas aeruginosa blijkt als aerosol in de lucht te kunnen komen, het is dus mogelijk via de lucht overdraagbaar. Deze studie onderzocht of Pseudomonas aeruginosa in de lucht aanwezig is bij poliklinisch bezoek van gekoloniseerde CF-patiënten. Daarnaast […]

 • 0
 • op 25 maart 2019
 • door dTHIP redactie

Auditeren op basishygiëne beleidsplan

post thumbnail

Het Universitair Medisch Centrum (UMCG) heeft patiëntveiligheid hoog in het vaandel staan. De unit Infectiepreventie (IP), onderdeel van de Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMBI), levert hier een belangrijke bijdrage aan door het voorkomen en beperken van ziekenhuisinfecties bij opgenomen patiënten. Dit gebeurt mede door het adviseren van infectiepreventiemaatregelen die bij basishygiëne horen, zoals handhygiëne, isolatieverpleging […]

 • 0
 • op 28 februari 2019
 • door dTHIP redactie

“ Een ongeluk zit in een klein hoekje…. “

post thumbnail

Prikaccidenten vormen wereldwijd een beroepsrisico, vooral in de zorgsector. Transmissie van hepatitis B virus, hepatitis C virus en humaan immunodeficiëntie virus wordt als belangrijkste risico van een prikaccident gezien  Ze kunnen leiden tot ernstige chronische infecties. In Nederland is de werkgever verplicht tot adequate afhandeling van prikaccidenten. Hiervoor is een regelmatig onderhouden prikaccidentenprotocol noodzakelijk. GGD […]

 • 0
 • op
 • door dTHIP redactie

Onderzoek naar risicofactoren voor postoperatieve wondinfecties bij totale heup prothese chirurgie

post thumbnail

Dit rapport beschrijft het onderzoek naar risicofactoren voor een postoperatieve wondinfectie na totale heup prothese chirurgie. De vakgroep orthopedie had het vermoeden van een verhoogd aantal postoperatieve wondinfecties na totale heup chirurgie in 2016. Tevens bracht de World Health Organization (WHO) in oktober 2016 de richtlijn ter preventie van postoperatieve wondinfecties uit. Dit was aanleiding […]

 • 0
 • op 27 juni 2018
 • door dTHIP redactie

HBO Kennisbank

post thumbnail

De HBO Kennisbank biedt toegang tot de resultaten van onderzoek van hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij. De deelnemende hogescholen, SURF en het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken werken samen om de resultaten, van met publieke middelen gefinancierd onderzoek, vrij beschikbaar te stellen op de HBO […]

 • 0
 • op 11 juli 2017
 • door dTHIP redactie

Thema audits door de infectiepreventie coach

post thumbnail

Binnen het Slingeland Ziekenhuis wordt, net als in vele andere ziekenhuizen in Nederland, gewerkt met aandachtsvelders Hygiëne en Infectiepreventie. Om deze functie te optimaliseren en te professionaliseren is er een functieprofiel opgesteld. De naam aandachtsvelder is komen te vervallen en vervangen voor Infectiepreventie coach. Om meer rendement uit de infectiepreventie coaches te halen en de […]

 • 0
 • op 5 juli 2017
 • door dTHIP redactie

Bijzonder Rein Met Ontslag: eindreiniging en -desinfectie bij BRMO-isolatie

post thumbnail

Dit verslag beschrijft het onderzoek naar de eindreiniging en -desinfectie bij BRMO-isolatie (inclusief MRSA). Er was onvoldoende inzicht in de wijze waarop de medewerkers deze werkzaamheden uitvoerden. Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken hoe de eindreiniging en -desinfectie werd uitgevoerd en deze te verbeteren teneinde de verspreiding van schadelijke micro-organismen tussen patiënten te […]

 • 0
 • op 23 maart 2017
 • door dTHIP redactie

Vóórkomen en voorkómen van Bijzonder Resistente Micro-Organismen in verpleeghuis en revalidatiecentrum

post thumbnail

De verspreiding van resistente micro-organismen vormt een bedreiging voor de gezondheidszorg. De prevalentie van Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) is in zorginstellingen waar mensen langdurig verblijven hoger dan in de algemene populatie. Maatregelen tegen verspreiding van BRMO zijn vaak georganiseerd op het niveau van afzonderlijke zorginstellingen. Er vinden patiëntenstromen plaats tussen zorginstellingen, wat de verspreiding van […]

 • 0
 • op 13 maart 2017
 • door dTHIP redactie

Borging reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen op de verpleegafdelingen

post thumbnail

Probleem Aan de hand van de uitkomsten van een IGZ-rapport in 2015 is het thema reiniging en desinfectie (r&d) gekozen als thema voor de afdeling Infectiepreventie en het CIP-netwerk (een netwerk van verpleegkundigen met infectiepreventie als aandachtsgebied in het VUmc). Doel De doelstelling van dit onderzoek is om eind 2016 een plan voor borging van […]

 • 0
 • op
 • door dTHIP redactie

Is meten wel weten? Een onderzoek naar de toepassing van ATP metingen bij duodenoscopen

post thumbnail

In 2014 en 2015 zijn er landelijk een aantal incidenten geweest waarbij mogelijk overdracht heeft plaatsgevonden van resistente micro-organismen door een mogelijk gecontamineerde duodenoscoop. De overdracht van deze micro-organismen zou hebben plaatsgevonden zonder dat aantoonbaar is dat de reinigings- en desinfectieprocedures niet goed gevolgd zijn, of dat er een defect was aan de endoscoop. Bij […]

 • 0
 • op 27 februari 2017
 • door dTHIP redactie