Infectiepreventie isolatie op de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis

post thumbnail

Aanleiding In het kader van mijn opleiding tot deskundige infectiepreventie, heb ik onderzoek verricht naar isolatiemaatregelen op de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ). Een PAAZ wijkt wezenlijk af van andere ziekenhuisafdelingen. Groepstherapie als behandelmethode speelt hier een grote rol. Daardoor is het standaard ziekenhuisbeleid bij isolatiepatiënten moeilijk toe te passen binnen een PAAZ. Vanuit de […]

 • 0
 • op 27 februari 2017
 • door dTHIP redactie

Het gebruik van niet-steriele handschoenen bij IC-werkeilandverpleging

post thumbnail

Inleiding Handschoenen worden bij werkeilandverpleging op beide afdelingen intensive care (IC) van de Gelre Ziekenhuizen niet altijd volgens de richtlijnen toegepast. Onjuist gebruik van handschoenen kan leiden tot transmissie van micro-organismen. Deze transmissieroutes worden gecreëerd door de zorgverlener en kunnen mogelijk de patiëntveiligheid in het geding brengen. Het gebruik van handschoenen hangt nauw samen met […]

 • 0
 • op
 • door dTHIP redactie

BRMO stay or go; Factoren die bijdragen aan BRMO-negatiefkweken na 12 maanden

post thumbnail

Achtergrond De toename van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), is wereldwijd een groeiend gezondheidsprobleem. Aangezien weinig informatie beschikbaar is over de duur van BRMO-dragerschap binnen de ziekenhuis- en huisartsenpopulatie is het doel van dit onderzoek om het percentage BRMO-negatief gekweekte patiënten één week na stoppen antimicrobiële therapie en na drie, zes en twaalf maanden te onderzoeken […]

 • 0
 • op 10 februari 2017
 • door dTHIP redactie

Verspreiding van MRSA op de diabetische voetpoli?

post thumbnail

De afdeling infectiepreventie vermoedt dat er verspreiding is van MRSA is geweest, maar kan niet concluderen op basis van de resultaten waar en hoe dit heeft plaatsgevonden. Er is onderzoek gedaan om te bepalen of het nodig is om aanvullende maatregelen, boven op de basishygiëne, te nemen op de polikliniek diabetische voet. Gedaan zijn een retrospectief dossieronderzoek […]

 • 0
 • op
 • door dTHIP redactie

Hoe nemen riviercruiseschepen legionellapreventiemaatregelen?

post thumbnail

Ja, zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn, 't is zo deftig, 't is zo fijn, fijn, fijn, maar …  De laatste jaren is het aantal riviercruiseschepen dat in Amsterdam in de haven aanlegt enorm toegenomen. In 2013 ging het om 1.483 riviercruiseschepen met 355.677 passagiers, in 2014 waren het 1.685 schepen met 431.243 passagiers en […]

 • 0
 • op 18 januari 2017
 • door dTHIP redactie

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

post thumbnail

Onderzoek naar de schoonmaak van High Touch Surfaces en verpleegkundige materialen op de verpleegafdeling. Het toenemende aantal ziekenhuisinfecties is een probleem voor alle ziekenhuizen. Het toepassen van goede handhygiëne en isolatieverpleging draagt bij aan de reducering en verspreiding van nosocomiale infecties. Daarnaast is er groeiend bewijs dat de patiëntomgeving een grote rol speelt bij verspreiding […]

 • 0
 • op
 • door dTHIP redactie

Perifere katheters: Op uniforme wijze inbrengen en verzorgen

post thumbnail

Na tot twee keer toe met een aantal clusters van flebitiden te maken hebben gehad is binnen het ziekenhuis een verbetertraject ingezet. Tijdens een procesaudit in 2013 is gebleken dat het personeel niet op de hoogte is van een werkinstructie of protocol voor het inbrengen van een infuus, ook werd geen schone werkwijze gehanteerd. Op […]

 • 0
 • op 6 september 2016
 • door dTHIP redactie

Contaminatie van toetsenborden in de patiëntenomgeving

post thumbnail

Binnen de gezondheidszorg wordt informatietechnologie een steeds belangrijker onderdeel voor de verbetering van de zorg aan de patiënt. Sinds de introductie van computerapparatuur in de klinische omgeving en het veelvuldig gebruik ervan, is er voor de patiënten in het ziekenhuis een risicobron bij gekomen. Het intensieve gebruik van ICT- apparatuur leidt onvermijdelijk tot vervuiling ervan […]

 • 0
 • op 14 april 2016
 • door dTHIP redactie

Zicht op het onzichtbare

post thumbnail

De laatste jaren vindt een toename in resistentieontwikkeling plaats. Wereldwijd, maar ook in Nederland komen steeds meer resistente nosocomiale pathogenen voor. Deze pathogenen zijn merendeels onverwachte bevindingen bij klinische kweken. N.a.v. de Klebsiella OXA-48 uitbraak in het Maasstad ziekenhuis stelt de IGZ dat structurele, systematische surveillance belangrijk is om zicht te krijgen en te houden […]

 • 0
 • op
 • door dTHIP redactie

Hoe komt handhygiënegedrag van jonge artsen tot stand?

post thumbnail

Medio 2015 heeft minister Schippers van VWS plannen gepresenteerd ter verbetering van beleid inzake infectiepreventie en antibioticaresistentie. Hieronder valt ook dat de voorbereiding van jonge artsen aandacht behoeft om het kennisniveau hieromtrent te verbeteren. Om tevens de lage handhygiënecompliance van artsen uit eerder onderzoek aan te pakken, is inzicht nodig in de totstandkoming van handhygiënegedrag […]

 • 0
 • op
 • door dTHIP redactie