De afdeling Ziekenhuishygiëne & Infectiepreventie (ZHIP) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) beschikt over een enorme hoeveelheid informatie afkomstig vanuit UMCU infectiepreventie parameters. Voorbeelden hiervan zijn: isolatieverpleging gegevens, resultaten prevalentiestudies PREZIES, handalcohol verbruik, genotyperingen, epidemiologische grafieken en positieve microbiologische en virolgische kweekuitslagen.

Een structurele manier om de afdelingen hierover te informeren ontbrak. Dit was aanleiding voor de afdeling ZHIP om een methode te ontwikkelen om alle beschikbare informatie op een zo inzichtelijk mogelijke manier terug te kunnen koppelen aan de organisatie. Op deze manier wil de ZHIP de betrokkenheid van afdelingen vergroten. Om te komen tot een ziekenhuisbrede gestructureerde manier van terugkoppelen van alle beschikbare relevante infectiepreventie gegevens is de neonatale intensive care unit (NICU) als pilotafdeling gekozen. Dit artikel omschrijft de ontwikkeling van deze retrospectieve, maandelijkse, terugkoppelingsstrategie aan de hand van een stappenplan.

Dit stappenplan omvat de volgende vijf stappen:

Stap 1: Selecteer beschikbare relevante infectiepreventie gegevens. Welke gegevens zijn voor een afdeling/specialisme van belang om inzicht in de ziekenhuis infectieproblematiek te krijgen en verhogen.

Stap 2: Bepaal de frequentie van de terugkoppeling van de infectiepreventie gegevens. Niet alle gegevens zijn elke maand (nieuw) beschikbaar, of geven voldoende nieuwe informatie. De frequentie van terugkoppeling van de gegevens is soms door praktische redenen vastgesteld. De gegevens kunnen met wisselende frequentie gerapporteerd worden.

Stap 3: Ontwikkel een formulier voor terugkoppeling van de infectiepreventie gegevens. Voorwaarde hierbij zijn beknoptheid en inzichtelijkheid.

Stap 4: Analyseer de infectiepreventie gegevens. De adviseur maakt een analyse van de gegevens en formuleert een voorlopige conclusie.

Stap 5: Ontwikkel een structuur voor de terugkoppeling. Gebruik makende van het formulier is het mogelijk om zowel bij bestaande als bij niet bestaande contacten op een afdeling een ingang te krijgen om de infectiepreventie gegevens toe te lichten.

In 2009 is gestart met de ontwikkeling van een rapportagestructuur, aan de hand van het stappenplan. Vanaf januari 2010 vindt de terugkoppeling structureel plaats en is de procedure bij de NICU organisatorisch ingebed. Deze manier van terugkoppelen heeft geleid tot een groter begrip in de ziekenhuisinfectieproblematiek zowel bij de vaste contactpersonen als bij de NICU medewerkers. Door het aanleveren van de infectiepreventie gegevens door de ZHIP werden zij zich meer bewust van de infectieproblematiek, waardoor zij zich sneller probleemeigenaar voelden. Het gestructureerd terugkoppelen van infectiepreventie parameters is een efficiënt middel om de betrokkenheid en het inzicht van medewerkers in de infectiepreventie problematiek te verhogen. De benodigde tijd voor het ontwikkelen van de terugkoppelstrategie is een (eenmalige) investering die gezien de resultaten zeker de moeite waard is.

Door: Lia de Graaf-Miltenburg, infectiepreventie adviseur UMCU Utrecht.

Print Friendly, PDF & Email