Diepe sternuminfecties bij patiënten die openhartchirurgie hebben ondergaan, zijn een groot probleem. Voor de patiënten betekent dit vaak een heroperatie, langere opnameduur, langer verblijf op de IC en in het ergste geval zelfs overlijden. Voor ziekenhuizen kunnen de kosten van patiënten met een diepe sternuminfectie hoog oplopen. Het verminderen van het aantal diepe sternuminfecties is dan ook erg belangrijk. Om deze reden is een risicoanalyse gedaan bij de thoraxchirurgie.

Methode
Er werd een risicoanalyse gedaan volgens de SAFER-methode: een analysemethode om onveilige situaties en risico’s in zorgprocessen te inventariseren. De SAFER methode hanteert de volgende 5 stappen:

Stap 1:  Keuze proces en afbakening
Stap 2:  Samenstelling en het vormen van een werkgroep
Stap 3:  Procesbeschrijving
Stap 4:  Risicomomenten per processtap beschrijven
Stap 5:  Acties en uitkomstmaten

Met het volledig doorlopen van deze 5 stappen kon antwoord worden verkregen op de hypothese:
Hoe is het gesteld met de hygiëne op de afdeling Thoraxchirurgie: worden algemeen geldende hygiëneprotocollen nageleefd en zo niet; waar kunnen er eventuele verbeteringen plaatsvinden in het kader van infectiepreventie?

Resultaten
Aan de hand van de SAFER-methode is het operatieve proces en een aantal faalwijzen in kaart gebrach. Met de observaties werd de procesbeschrijving geverifieerd en werd inzicht verkregen over hoe men hygiënisch werkt op de OK.

Conclusie/discussie:

Met de SAFER-methode is het gelukt om een aantal faalwijzen te inventariseren. Echter, door een alternatieve oplossing – het houden van interviews in plaats van een multidisciplinaire werkgroep – zijn deze faalwijze verkregen bij één chirurg. Het houden van interviews met kleine groepen mensen werkte niet efficiënt genoeg. Uit de observaties blijkt dat kennis van protocollen, aseptisch werken, goed gebruik van het plenum en hygiënische gedrag op de operatiekamer sterk verbeterd kan worden.

Door Stephanie Zuurveen, adviseur infectiepreventie Leids Universitair Medisch Centrum

Print Friendly, PDF & Email