Ziekenhuisinfecties zijn een groot probleem voor de patiëntveiligheid en de gezondheidszorg. Recente studies wijzen uit dat tussen de 15 en 30% van de ziekenhuisinfecties zouden kunnen worden voorkomen door een verhoogde handhygiëne compliance. Desondanks is de handhygiëne compliance in Nederlandse ziekenhuizen vaak nog ver onder de maat. Het is daarom belangrijk om hier aandacht op te vestigen.

Het doel van deze studie is het inzichtelijk maken van de stand van zaken met betrekking tot de handhygiëne compliance en de determinanten van dit gedrag binnen het Atrium MC Heerlen.

Om de handhygiëne compliance en de determinanten hiervan te kunnen meten zijn directe observaties uitgevoerd op vijf klinische afdelingen en is daarnaast een vragenlijst afgenomen onder de medewerkers van deze afdelingen. Met behulp van SPSS versie 18.0 zijn de verzamelde data geanalyseerd.

De gemiddelde geobserveerde handhygiëne compliance is 33%. Daarentegen is een hoge zelfgerapporteerde handhygiëne compliance gevonden. Vrouwen volgen hierbij vaker de handhygiëne richtlijnen op dan mannen. Ook verpleegkundigen volgen vaker de handhygiëne op dan artsen/arts-assistenten/co-assistenten en medewerkers in andere functies. Op afdelingsniveau volgen de medewerkers op de spoedeisende hulp het minst vaak de handhygiëne richtlijnen op. De handhygiëne richtlijnen worden het minst vaak opgevolgd vóór direct patiëntencontact.

De opvolging van handhygiëne richtlijnen in het Atrium MC is laag, maar vergelijkbaar met de gevonden compliance percentages uit de meest recente studies (40-20%)1,5. Determinanten die ten grondslag liggen aan dit gedrag zijn met name de waargenomen norm en eigen effectiviteit (voor verpleegkundigen) en kennis en risico inschatting (voor artsen/arts- assistenten/co-assistenten). Om de patiëntveiligheid in het Atrium MC Heerlen te verbeteren is het van belang om de handhygiëne compliance naar een hoger niveau te brengen. De ‘Guide to implementation’ van de WHO is een strategie waarmee een multicomponent interventie kan worden opgezet, gericht op het verhogen van de handhygiëne compliance op de korte en lange termijn. Per subdoelgroep moet gezocht worden naar de beste samenstelling van effectief bevonden interventies gericht op meerdere specifieke determinanten.

Klik hier voor het volledige onderzoeksverslag (bijlagen zijn op te vragen bij de auteur: mwh.janssen@sjgweert.nl)

Print Friendly, PDF & Email