Sinds 1988 wordt in Nederlandse ziekenhuizen een actief ‘search and destroy’ beleid gevoerd om verspreiding van MRSA te voorkomen. Binnen dit beleid worden patiënten met (risico op) MRSA die worden opgenomen in het ziekenhuis, in strikte isolatie verpleegd. Bij de dienst Hygiëne en Infectiepreventie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en Ziekenhuis Bernhoven (ZB) worden steeds vaker klachten gemeld door patiënten die zich onheus bejegend en gestigmatiseerd voelen zodra bekend is dat zij risico’s hebben op dragerschap van MRSA. Ook in verschillende literatuurbronnen is te vinden dat mensen die in isolatie in het ziekenhuis verblijven, minder tevreden zijn over de zorg en dat zij zelfs nadelige gevolgen ondervinden vanwege de isolatiemaatregelen. In dit onderzoek is daarom gevraagd naar de belevingen van patiënten die de laatste 6 maanden in ZB in strikte isolatie verbleven in verband met MRSA. Dit is gedaan door middel van een enquête. Dezelfde enquête is gestuurd naar patiënten die de laatste 6 maanden in ZB in contactisolatie verbleven in verband met een andere multiresistente bacterie. Vervolgens zijn deze resultaten met elkaar vergeleken. Er is een data-analyse uitgevoerd van 64 vragenlijsten die werden ingevuld en teruggestuurd door de respondenten. Daaruit bleek dat patiënten in strikte isolatie voornamelijk minder positieve ervaringen hadden op het gebied van persoonlijke aandacht. Ten opzichte van de groep contactisolatie gaven zij aan minder vaak te worden bezocht door de verpleegkundige en minder reactie te krijgen van de verpleegkundige als ze hulp nodig hadden. Ook had de verpleegkundige volgens deze patiënten minder tijd voor hen. Op de vragenlijsten was ruimte voor opmerkingen. Er werden meer opmerkingen geplaatst door de patiënten die in strikte isolatie waren verpleegd dan door de patiënten in contactisolatie. De opmerkingen waren: te weinig aandacht, stigmatisering, wachten, eenzaamheid, onbeantwoorde vragen en inconsequente isolatiemaatregelen.
Naast de resultaten uit dit onderzoek, waarin patiënten in strikte isolatie minder tevreden zijn over de zorgverlening, blijkt ook dat MRSA zich zelden in het ziekenhuis verspreidt. Met name de MRSA die gerelateerd is aan de veehouderij (livestock-associated MRSA, LA- MRSA) blijkt zich niet of nauwelijks te verspreiden. Door de ligging van het JBZ en ZB in een gebied met veel intensieve veehouderij, is ongeveer 80-90% van de MRSA-stammen die worden gekweekt een LA-MRSA. Daardoor is het MRSA-beleid voor deze ziekenhuizen een tijdrovend en kostbaar onderdeel van de zorg geworden. Er is behoefte aan onderzoek naar de isolatiemaatregelen bij LA-MRSA. Indien het namelijk veilig blijkt om de maatregelen rondom LA-MRSA te versoepelen, kunnen de kosten en de werkdruk in het ziekenhuis worden verlaagd en zullen patiënten positiever zijn over hun zorg in het ziekenhuis.

Klik hier voor het volledige onderzoeksverslag

 

Print Friendly, PDF & Email