Ontwikkelingen in de zorg gaan in een hoog tempo en kwaliteitseisen worden steeds strenger. De Deskundige Infectiepreventie (DIP) heeft de belangrijke taak op het gebied van hygiëne en infectiepreventie de kwaliteit te waarborgen. Eén van de instrumenten die men hiervoor kan gebruiken is het houden van een audit. Hiermee toetst men o.a. in hoeverre de werkzaamheden overeenkomen met de afgesproken werkwijze zoals die is vastgelegd in protocollen. Naar aanleiding van de uitkomsten kan men diverse verbetermaatregelen opstellen. Bij de uitvoering van een audit is een toetsingskader nodig; normen en criteria waaraan iets moet voldoen. Binnen de afdeling infectiepreventie (I.p) van Maxima Medisch Centrum (MMC) bestond de wens om audits op eigen vakgebied uit te voeren. Daarvoor moest een auditplan en auditformat worden ontwikkeld. Aan de hand van literatuur en veldonderzoek zijn het auditplan en -format geschreven voor het thema isolatieverpleging. Hierbij is gebruik gemaakt van de Plan, Do, Check, Act-cirkel. Hieruit voortvloeiend is een auditlijst voor contactisolatie en –clostridium ontstaan die zijn waarde in de praktijk heeft bewezen. Voor de afdeling I.p was de methode helder en goed toepasbaar. De observaties werden op dezelfde manier uitgevoerd. De verdiepingsvragen gaven de DIP en de leidinggevende van de verpleegafdeling meer inzicht in het kennisniveau van de verpleegkundige. De verpleegkundigen werden zich meer bewust van de toegepaste maatregelen en het waarom daarvan. Voor de leidinggevende van de verpleegafdeling was het actieplan overzichtelijk.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zal het auditplan gebruikt worden voor het uitwerken van diverse thema-audits.

Klik hier voor het volledige onderzoeksverslag

 

Print Friendly, PDF & Email