De bedpanspoeler is een apparaat dat machinaal bedpannen en urinalen reinigt en desinfecteert. De reiniging en desinfectie is gegarandeerd als de bedpanspoeler volgens een gecontroleerd proces zijn reiniging en desinfectie uitvoert en als de bedpanspoeler correct en door geïnstrueerd personeel wordt gebruikt. Om deze garantie te verkrijgen is een kwaliteitsborging vereist, inclusief het ontwikkelen van protocollen als mede het implementeren, naleven en evalueren ervan.

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van signalen over mogelijke risico’s op besmetting van patiënten bij toepassing van niet–adequate gereinigde en gedesinfecteerde bedpannen/urinalen. Ook heeft hierbij de onbekendheid over het toepassen van de wet en regelgeving betreffende de bedpanspoeler in de zorginstelling meegespeeld.

Het doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de vraag of er Nederlandse ziekenhuizen bij de reiniging en desinfectie van urinalen en bedpannen m.b.v. de bedpanspoeler voldoende maatregelen zijn getroffen om de kwaliteit te garanderen en daarmee verantwoorde zorg te waarborgen.

Als methode werden verschillende ziekenhuizen geënquêteerd, geïnterviewd en geobserveerd. Allereerst werden 20 ziekenhuizen schriftelijk geënquêteerd. Daarnaast werden 6 ziekenhuizen voor observatie en een interview met de gebruiker en technisch deskundige bezocht. Er werden drie onderwerpen op het vigerende normkader getoetst namelijk: het gebruik van bedpanspoeler in de praktijk, kwaliteit en validatie en onderhoud. Daarnaast werden drie aanvullende vragen vanuit de WIP-subcommissie voor de nieuwe bedpanspoelers richtlijn in het onderzoek meegenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat de gebruiker geen optimaal gebruik maakt van de bedpanspoeler. Regelmatig zijn urinalen en bedpannen visueel verontreinigd na het proces in de bedpanspoeler. Ook ontbreekt het in de ziekenhuizen aan een aantal essentiële voorwaarden zoals, een gestructureerd auditsysteem voor de bedpanspoeler, protocollen en vastlegging van verant- woordelijkheden voor de gebruiker. De meerderheid van de ondervraagden beschikten wel over een validatie- en onderhoudsprogramma. De inhoud en frequentie van dit validatie programma is echter onvolledig en ontoereikend.

Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies worden een aantal aanbevelingen geformuleerd. In deze aanbevelingen wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van beleidsplannen en kwaliteitssystemen in het ziekenhuis. Om het proces rondom de bedpanspoeler te verbeteren en optimaliseren is een projectmatige, multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. De landelijke richtlijn dient hierbij normgevend te zijn. De ziekenhuishygiënist moet een rol spelen in de borging van het kwaliteitssysteem door het uitvoeren van audits. Daarnaast adviseer ik de Inspectie voor Gezondheid (IGZ) de bedpanspoeler op te nemen in de thematische bezoekrondes aan de ziekenhuizen.

Afstudeeronderzoek: Kwaliteit reiniging en desinfectie van bedpan en urinaal

Door Kim Helgering, infectiepreventie adviseur Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Print Friendly, PDF & Email