De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan het infectiepreventiebeleid in instellingen in de gezondheidszorg. Een van de middelen om dit beleid te implementeren is adequaat communiceren over het in de instelling geldende infectiepreventiebeleid. Communiceren met de werkvloer over praktische implicaties van het infectiepreventiebeleid is een belangrijke taak van de deskundige infectiepreventie. In het AMC bestaat hiervoor geen vaste structuur. Een methode om het infectiepreventiebeleid op de werkvloer in het AMC op hoger niveau te krijgen, is het aanstellen van een contactpersoon infectiepreventie.

In dit project ‘ondersteuning infectiepreventie verpleegafdelingen’ heb ik onderzocht in hoeverre verpleegafdelingen bereid zijn een contactpersoon infectiepreventie aan te stellen en wat in hun opinie tot de taken van deze contactpersoon zou moeten behoren. Ook heb ik onderzocht op welke manier men de contacten zou willen vormgeven en welke frequentie van de contacten gewenst en haalbaar zou zijn. Tenslotte heb ik onderzocht welke andere communicatiemiddelen de afdeling zouden kunnen helpen om infectiepreventie beter gestalte te geven. De resultaten van dit project werden aan de contactpersonen infectiepreventie en aan de collega’s van de afdeling Ziekenhuishygiëne & Infectiepreventie gepresenteerd tijdens een eerste bijeenkomst in de ‘Week van de Patiëntveiligheid’, die van 18-22 november plaatsvond. Tijdens deze bijeenkomst hebben de contactpersonen infectiepreventie kennisgemaakt met de deskundigen infectiepreventie van de betreffende afdeling.

Als extra service heb ik in het kader van dit project bij een drietal afdelingen een infectiepreventie- audit uitgevoerd.

Conclusies

– Alle verpleegafdelingen van het AMC zijn positief over het aanstellen van een contactpersoon voor infectiepreventie en hebben inmiddels een contactpersoon infectiepreventie aangesteld.

– De meeste contactpersonen, 18/25, zijn seniorverpleegkundige kwaliteit en innovatie.

– Gekozen is voor de titel ‘contactpersoon infectiepreventie’.

– De rolomschrijving van de contactpersoon infectiepreventie werd vastgesteld op basis van de resultaten van de gestructureerde interviews en bekendgemaakt aan alle betrokkenen: de contactpersonen infectiepreventie zelf, de hoofdverpleegkundige, de stafmedewerker kwaliteit en zorg van de divisie, de deskundigen infectiepreventie, de deskundige steriele medische hulpmiddelen (DSMH) en de arts-microbioloog.

– Op basis van de resultaten van de consultatie is gekozen voor een ondersteuningsprogramma dat de huidige structuur (documentbeheerssysteem Kwadraet en bereikbaarheid per dienstsein 59199) aanvult en uit vier onderdelen bestaat: Maandelijks bespreken van infectiepreventie-onderwerpen tijdens het overleg van seniorverpleegkundigen kwaliteit en innovatie dat in elke divisie plaatsvindt. De deskundige infectiepreventie die deze divisie als aandachtsgebied heeft zal bij het overleg aansluiten en voorafgaand met de voorzitter van het overleg de onderwerpen afstemmen. 3/5 divisies hebben inmiddels in principe met deze werkwijze ingestemd, met de overige moet nog nader overleg plaatsvinden.

– Informatiebijeenkomsten plenair en/of voor select gezelschap. In geval van actuele ontwikkelingen die een risico vormen voor het hele ziekenhuis zal, indien de urgentie erom vraagt, een algemene, plenaire informatiebijeenkomst worden belegd. Wanneer het verhoogde risico een select aantal afdelingen van het ziekenhuis betreft, zal een informatiebijeenkomst voor een selecte groep worden belegd.

– Een keer per jaar zal een scholingsmiddag worden aangeboden voor contactpersonen infectiepreventie.

– Maandelijks zal een nieuwsbrief naar de contactpersonen infectiepreventie worden gestuurd.

Klik hier voor het volledige afstudeerverslag.

auteur: Lydia Stolwijk

Print Friendly, PDF & Email