Ondanks isolatiemaatregelen vindt er regelmatig verspreiding plaats van micro-organismen op verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis. Het gevolg van verspreiding is dat er onnodige schade kan worden toegebracht aan patiënten.

Dit onderzoek is opgezet omdat er binnen de verpleegafdelingen en de afdeling Infectiepreventie onvoldoende inzicht was in de compliance ten aanzien van de uitvoering van contactisolatie in het MZH en wat de mogelijke oorzaken daarvan waren.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van 34 observatie audits bij patiënten die in contactisolatie lagen. Daarnaast zijn bijna 80 vragenlijsten ingevuld door verpleegkundigen, artsen en fysiotherapeuten.

Geconcludeerd kan worden dat de kennis over en uitvoering van het protocol op een aantal punten goed scoort. Deze punten zijn onder andere de kennis over de inhoud van het protocol (93% van de medewerkers zegt te weten of grotendeels te weten wat er in het protocol staat), de intentie om deze na te leven en de communicatie en overdracht tussen medewerkers en diciplines.

Duidelijke knelpunten zijn er op het gebied van handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen en reiniging en desinfectie van verpleegkundige materialen. Om deze knelpunten op te lossen zijn verbeteringen noodzakelijk. Deze verbeteringen dienen zodanig te worden geïmplementeerd en geborgd dat dit leidt tot een structurele verbetering van de compliance.

Klik hier voor het afstudeerverslag en bijlage 1
Klik hier voor bijlage 2
Klik hier voor bijlage 3

Print Friendly, PDF & Email