Medio 2015 heeft minister Schippers van VWS plannen gepresenteerd ter verbetering van beleid inzake infectiepreventie en antibioticaresistentie. Hieronder valt ook dat de voorbereiding van jonge artsen aandacht behoeft om het kennisniveau hieromtrent te verbeteren. Om tevens de lage handhygiënecompliance van artsen uit eerder onderzoek aan te pakken, is inzicht nodig in de totstandkoming van handhygiënegedrag bij jonge artsen. Dit omdat de meest praktische en kosteneffectieve methode om health care geassocieerde infecties (HAI) te voorkomen de preventie van microbiële overdracht via handen is.

Doel: Inzicht krijgen in de totstandkoming van handhygiënegedrag van studenten geneeskunde en artsen in de eerste zes jaar na afstuderen. Overstijgend doel is het vinden van aanknopingspunten om interventies te ontwikkelen die het handhygiënegedrag van deze doelgroep beïnvloeden om zorginfecties te voorkomen.

Methode: De verwachting van het handhygiënegedrag van jonge artsen is opgesteld naar aanleiding van antwoorden van 3 artsen-microbioloog, 4 deskundigen infectiepreventie en de Inspecteur van de Gezondheidszorg. Een enquête met stellingen en open vragen is ter beoordeling ontwikkeld. Data is geanalyseerd m.b.v. Spearman’s correlatiecoëfficiënt.

Resultaten: Respondenten geven aan dat het handhygiënegedrag met name in de eerste praktijkjaren tot stand komt door het onbewust/bewust kopiëren van gedrag van andere artsen en de scholing over handhygiëne bij introductie in het ziekenhuis. Diverse factoren spelen hierbij een rol; met name de waargenomen gedragscontrole, subjectieve norm en het leerproces uit studie en praktijk. Intentie vertoont geen samenhang met handhygiënegedrag.

Conclusie: Het begrijpen van de handhygiëneverwachting en de aanwezige intentie om hieraan te voldoen geven geen aanwijzing voor het uitvoeren van deze handhygiëneverwachting. Mogelijk liggen factoren zoals ziekenhuiscultuur, omgeving en gewoonte hieraan ten oorsprong. De waargenomen gedragscontrole, subjectieve norm en het leerproces uit studie en praktijk verdienen meer aandacht om interventies op te richten ter verbetering van de naleving van de handhygiëneverwachting.

Aanbevelingen: Vervolgonderzoek is aanbevolen om causaliteit aan te tonen en exploratief onderzoek is nodig om gevonden determinanten uit te diepen. Evaluatie van de leeropbrengst uit de studie geneeskunde en het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers kunnen hierin worden geïntegreerd. Het is tevens aan te bevelen het effect van de voorbeeldfunctie van ervaren artsen te integreren in programma’s zoals Clinical Leadership of het Antibiotic Stewardship. 

Klik hier voor het volledige afstudeerverslag

Print Friendly, PDF & Email