Het is van cruciaal belang dat patiëntenkamers verantwoord en hygiënisch gereinigd en gedesinfecteerd worden. Een juiste schoonmaakprocedure voorkomt kruisbesmetting en ziekenhuis infecties welke een risico zijn voor elke opgenomen patiënt.
In 2013 is de organisatiestructuur gewijzigd voor facilitair medewerkers en zorgassistenten binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz). Na deze wijziging is er vanuit infectiepreventie behoefte aan inzicht in de taakverdeling en de kwaliteit van de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden.

Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de compliance van de dagelijkse schoonmaak met 50% ten opzichte van de nulmeting en is uitgevoerd op de afdeling Longgeneeskunde. Deze afdeling is een van de afdelingen waar de schoonmaak slecht scoorde in de infectiepreventie audit. Om de doelstelling te bereiken zijn vier deelvragen geformuleerd. Aan de hand van deze deelvragen is onderzocht welke interventies nodig zijn om de doelstelling te bereiken.

  1. Allereerst is onderzocht of er protocollen zijn waarin de werkwijze, taakverdeling en verantwoordelijkheden voor de dagelijkse schoonmaak van de patiëntenkamers duidelijk beschreven staan. Van de documenten die gevonden zijn blijken vier documenten niet inzichtelijk voor medewerkers in het documenten beheerssysteem van het ASZ. De taakverdeling en werkzaamheden van de zorgassistent zijn niet beschreven in een beheerd protocol.
  2. Met behulp van een schriftelijke enquête is onderzoek gedaan naar de kennis van de verschillende doelgroepen met betrekking tot de methode en frequentie van de schoonmaak. Uit de resultaten van de schriftelijke enquête blijkt dat niet alle medewerkers op de hoogte zijn van de methode en frequentie van schoonmaak. Er is tevens onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van schoonmaaktaken op de verpleegafdeling.
  3. De kwaliteit van het schoonmaakproces is onderzocht door middel van observaties tijdens de schoonmaakprocessen.
  4. Om aan te tonen of een oppervlak daadwerkelijk is schoongemaakt is de fluorescent marker test uitgevoerd. Zowel de resultaten van de observaties als de resultaten van de fluorescent marker test laten zien dat de schoonmaak van de High Touch Surfaces (HTS) onvoldoende is op de verpleegafdeling.


Naar aanleiding van de resultaten zijn verbeteracties uitgezet om de doelstelling te bereiken. Om de kennis met betrekking tot de methode en frequentie van schoonmaak te verbeteren zijn scholingen gegeven aan de verschillende beroepsgroepen. Het belang van de dagelijkse reiniging van de zogenoemde HTS, en hoe dit op de juiste manier uit te voeren is tijdens de scholingen onder de aandacht gebracht.

Er was behoefte aan een eenduidig beleid voor alle medewerkers zodat inzichtelijk is welke oppervlakken per ruimte schoongemaakt moeten worden op de afdeling. Aan die behoefte is tegemoet gekomen door een schoonmaak foto kaart te ontwikkelen met daarop gemarkeerd, voor patiëntenkamer en sanitair, de HTS .

Tijdens de terugkoppeling aan de verpleegkundigen bleek dat zij niet op de hoogte waren van de juiste reinigingsprocedure voor medische hulpmiddelen. Door de deskundige infectiepreventie is een document gemaakt waarin beschreven staat met welke frequentie en methode deze gereinigd en/of gedesinfecteerd moeten worden. De verpleegkundigen zullen samen met het afdelingshoofd een plan van aanpak maken om de reiniging van deze hulpmiddelen te borgen.

Aan het afdelingshoofd facilitair is een verzoek gedaan om alle facilitair assistenten te trainen “on the job” door middel van fluorescent marker test zodat direct feedback gegeven kan worden op de uitgevoerde werkzaamheden.

Uit bevindingen van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de werkwijze en schoonmaaktaken niet duidelijk zijn beschreven in beheerde protocollen. De medewerkers uit verschillende doelgroepen zijn niet op de hoogte van de methode en frequentie van schoonmaak. Het gevolg hiervan is dat patiëntenkamers niet goed worden gereinigd en gedesinfecteerd. Na de uitvoering van de interventies is door middel van de fluorescent marker test een nameting uitgevoerd. De resultaten van de nameting lieten een aanzienlijke verbetering van de compliance zien. Training en educatie is effectief voor de verbetering van de compliance, blijkt uit dit onderzoek. 

Klik hier voor het volledige afstudeerverslag

Print Friendly, PDF & Email