Binnen de gezondheidszorg wordt informatietechnologie een steeds belangrijker onderdeel voor de verbetering van de zorg aan de patiënt. Sinds de introductie van computerapparatuur in de klinische omgeving en het veelvuldig gebruik ervan, is er voor de patiënten in het ziekenhuis een risicobron bij gekomen. Het intensieve gebruik van ICT- apparatuur leidt onvermijdelijk tot vervuiling ervan en kan als potentiële bron van micro- organismen gezien worden, voornamelijk virussen en bacteriën uit de directe patiëntenomgeving.

De afdeling Hygiëne en Infectiepreventie en het Service bedrijf Schoonmaak binnen het Radboudumc Nijmegen zijn zich bewust van deze infectierisico’s. Na een pilot met een onderhoudsprogramma dat gebaseerd is op een intensieve reiniging en het aanbrengen van een nano-coating op toetsenborden en muizen, is gezien dat het mogelijk is om computerapparatuur voor een langere periode vrij te houden van vuil. Echter, het monitoren door adenosine trifosfaat (ATP) meetmethode gaf geen indicatie over het aantal micro- organismen. Bovenstaande is aanleiding geweest voor dit onderzoek met een kwantitatieve bacteriologische meetmethode, namelijk door het meten van kolonie vormende eenheden (KVE).

Het eerste doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in het aantal micro-organismen dat zich bevindt op de computerapparatuur. Daarnaast heeft het als doelstelling om het effect aan te tonen van de interventie (intensieve reiniging en aanbrengen van nano-coating) op de reductie van micro-organismen die zich bevinden op de computerapparatuur.

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen is een gerandomiseerd experimenteel onderzoek uitgevoerd op diverse verpleegafdelingen binnen de organisatie. Een steekproef van toetsenborden en muizen is toegewezen aan een interventie- en een controlegroep. Om de uitgangssituatie te bepalen zijn een voormeting, een nameting en twee vervolgmetingen in de tijd uitgevoerd. De praktische uitvoering van bacteriologische metingen is gedaan met behulp van Rodac -TSA agarplaten die geschikt zijn voor bemonstering van horizontale oppervlakken.

Dit onderzoek geeft aan dat de meeste toetsenborden en muizen in de directe omgeving van patiënten in hoge mate gecontamineerd zijn met micro-organismen.
De procedure van intensieve reiniging in de interventiegroep heeft effect gehad op het aantal micro-organismen dat aangetoond wordt met de bacteriologische meetmethode, maar werkt alleen op zeer korte termijn.

Het onderzoek beantwoordt ook de deelvraag over het effect van het aanbrengen van de nano-coating op de contaminatie van micro-organismen in de tijd. Na zes en twaalf weken zijn er weer evenveel micro-organismen aangetoond als bij de voormeting en heeft de nano- coating geen reducerend effect.
Concluderend kan gezegd worden dat intensieve reiniging en het aanbrengen van nano- coating niet het gewenste effect heeft gehad op de microbiologische contaminatie van micro- organismen op ICT-apparatuur in de patiëntenkamer en de omgeving.
De huidige situatie zou eventueel kunnen verbeteren door meer aandacht te vragen voor dagelijkse reiniging en desinfectie van computerapparatuur door de zorgmedewerkers. 

Klik hier voor het volledige afstudeerverslag

Print Friendly, PDF & Email