Na tot twee keer toe met een aantal clusters van flebitiden te maken hebben gehad is binnen het ziekenhuis een verbetertraject ingezet. Tijdens een procesaudit in 2013 is gebleken dat het personeel niet op de hoogte is van een werkinstructie of protocol voor het inbrengen van een infuus, ook werd geen schone werkwijze gehanteerd. Op intranet van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis werden verschillende protocollen gevonden die afwijken van elkaar en de landelijke richtlijn. In januari 2015 is een werkgroep infuusbeleid gestart om het beleid rond perifere infusen te verbeteren en een eenduidige richtlijn op te stellen.

Doel
In oktober 2015 is een eenduidig protocol m.b.t. het inbrengen van perifere katheters en de zorg rondom perifere katheters opgesteld en geïmplementeerd.
Dit protocol leidt ertoe dat:
– Men ziekenhuisbreed een universele werkwijze hanteert in materiaalkeuze en uitvoer
– De indicatiestelling juist is en wordt vastgelegd in het EPD
– De evaluatie van katheterduur wordt vastgelegd in het EPD
– Hiermee de kans op optreden van complicaties, waaronder het risico op flebitiden wordt verkleind.

Toegepaste methode
Voor het beantwoorden van de deelvragen is literatuuronderzoek gedaan, aangevuld met praktijkonderzoek. Dit praktijkonderzoek bestond uit twee onderdelen:
1. ‘Inbrengprocedure perifere katheter’ hierbij is op de drie geselecteerde afdelingen bij 15 patiënten gericht geobserveerd hoe perifere katheters voor en na het opstellen van een nieuw protocol door verpleegkundigen werden ingebracht.
2. ‘Perifere katheters in situ’ deze observaties zijn op drie afdelingen verricht als schaduwonderzoek naast de bovengenoemde observaties. Hierbij zijn patiënten met een perifere katheter geobserveerd, die ziekenhuisbreed op verschillende afdelingen zijn ingebracht. Gekeken is naar wat voor perifere katheter en op welke inbrenglocatie bij de patiënt deze was ingebracht. Daarnaast is bij deze patiënten het dossier ingezien om te onderzoeken op welke wijze gerapporteerd werd met betrekking tot de perifere katheter en de verzorging hieromheen. Dit onderzoek is voorafgaand aan het opstellen van het nieuwe protocol verricht en na implementatie herhaald, hierbij zijn 141 patiënten geïncludeerd.

Belangrijkste bevindingen en conclusie
Een nieuw protocol is opgesteld waarin de actuele richtlijnen en literatuur is verwerkt. Belangrijk hierin is dat verwoord werd voor welke risicofactoren de verpleegkundige aandacht moet hebben tijdens de verzorging en het inbrengen van een perifere katheter zodat een uniforme werkwijze is gewaarborgd.
Bij de observaties ‘Inbrengprocedure perifere katheter’ is een significante verbetering gezien met betrekking tot een uniforme werkwijze. Hierbij zijn met name punten als handdesinfectie voor en na het inbrengen van een perifere katheter, gebruik van handschoenen, de keuze van inbrenglocatie en het soort perifere katheter significant verbeterd. 
Bij de observaties ‘Perifere katheters in situ’ lijkt bovenstaande verbetering uit te blijven. Wel wordt gedurende deze observaties een toename gezien in rapportage m.b.t. de kenmerken van een mogelijke flebitis. Verklaring voor het uitblijven van een significante verbetering bij deze observaties wordt gezocht in de (te) korte implementatieduur en het ontbreken van voldoende voorlichting bij deze groep. Aanbevolen wordt dan ook om deze observaties op halfjaarlijkse basis te herhalen in de vorm van een prevalentie onderzoek.

Klik hier voor het gehele afstudeerverslag

Print Friendly, PDF & Email