Naam: Paul van Wijk

Werken bij de IGZ: Sinds 1 februari 2016 werk ik bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Ik ben hier komen werken omdat ik na 15 jaar infectiepreventie op een meer overkoepelende manier met mijn vak bezig wilde zijn. Vanuit mijn vorige werkgebied kon ik mijn kennis maar gedeeltelijk aanwenden voor veranderingen en ik heb het idee dat ik dat vanuit IGZ meer kan doen. De details zal ik dan wel meer los moeten laten.

Ook vind ik het interessant om ook bij andere instellingen te kijken en te leren van wat daar allemaal gebeurt en hoe zij hun kwaliteit opbouwen en borgen. Ik denk dat ik als inspecteur open moet staan voor allerlei veranderingen en nieuwe aanpak. De gezondheidszorg is immers altijd in beweging en zorgt voor een nieuwe kijk op zaken.

Wat doe ik dan nu de hele dag? Daarvoor moet je eigenlijk eerst weten wat IGZ doet. Namelijk toezien op de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarbij is het uitgangspunt dat iedere burger in Nederland ervan uit moet kunnen gaan dat de geboden zorg goed is…

De IGZ valt onder het ministerie van VWS, maar opereert daarbij wel grotendeels onafhankelijk. Met andere woorden, IGZ kan haar eigen onafhankelijke plan trekken. Maar moet zich uiteraard wel verantwoorden.

Door verschillende vormen van toezicht wordt er toegezien op de kwaliteit van de zorg. Dit gebeurt door: 
– Risico gestuurd toezicht: Aan de hand van een risicoprofiel wordt er gekeken of een organisatie bezocht moet worden.
– Incidenten gestuurd toezicht: Na een incident besluit IGZ of er een bezoek afgelegd moet worden.
– Themagericht toezicht: Een bepaald thema wordt systematisch onderzocht, bijvoorbeeld infectiepreventie.

Infectiepreventie en AMR valt binnen IGZ onder de afdeling Netwerkzorg, Preventie en Jeugd. De afdeling in zijn geheel behoort bij het domein Maatschappelijke Zorg. Samen met Curatieve Zorg zijn dat de twee grote domeinen waarop toezicht wordt uitgevoerd binnen IGZ. Er zijn hieronder verder afdelingen zoals Medisch Specialistische Zorg, Medische Technologie, Verpleging en Verzorging, GGZ enzovoort. In totaal werken er nu zo’n 500 mensen. Bij de afdeling Infectiepreventie zijn we nu met 10 personen. Dat komt doordat de minister heeft besloten dat er meer aandacht naar infectiepreventie en antimicrobiële resistentie moet.

Naast incidenten (denk aan de endoscopen of de heater-cooler units) is ons toezicht voornamelijk thematisch, zoals TIP1 en TIP2. En het beperkt zich ook zeker niet alleen tot de ziekenhuizen, maar loopt eigenlijk dwars door de domeinen en afdelingen heen. Daarmee zijn we meteen een vreemde afdeling: we moeten samenwerken met bijna alle afdelingen binnen IGZ om gezamenlijk het toezicht uit te kunnen voeren. Iets wat je als deskundige infectiepreventie in een ziekenhuis ook doet. Dat maakt het juist ook weer leuk: we komen immers binnen alle geledingen van de zorg, waarin we naar infectiepreventie kunnen kijken.

Uiteraard is het belangrijk bij IGZ dat je vertrouwelijk met gegevens om gaat. We komen overal in het land en zien heel veel. Alle verslagen zijn openbaar en worden op de website gepubliceerd. Maar we kunnen niet iets vertellen over instelling A aan instelling B.

Inspecties en toezicht gebeuren op basis van bestaande richtlijnen of wetgeving. “Waarom doet IGZ daar niet iets aan?”, is bijvoorbeeld iets wat we wel eens horen, of “wat vindt IGZ daarvan?” IGZ kan pas iets vinden als dat aan wetten of richtlijnen getoetst kan worden.

Daarom zijn ook de WIP-richtlijnen zo belangrijk, omdat daarin de verschillende werkvelden afspreken hoe ze met bepaalde procedures omgaan. Aan de hand van die gezamenlijke richtlijnen toetst dus IGZ.

Opleiding: Iedere (senior) inspecteur doorloopt bij IGZ een interne opleiding. Deze opleiding bestaat uit verschillende modules, zoals bijvoorbeeld communicatie, rapporteren en juridische kaders.

Na 6 maanden: Wat me na de eerste maanden werken opvalt, is de diversiteit binnen IGZ. Er is ontzettend veel kennis vanuit werkelijk alle geledingen van de gezondheidszorg en er wordt professioneel met die kennis omgegaan. Uiteindelijk werkt iedereen voor de verbetering van de kwaliteit in de Nederlandse gezondheidszorg. Vanuit ons team is dat dus op gebied van infectiepreventie en AMR. Wat me opvalt is dat bij de laatste bezoeken van TIP2 duidelijk de leiding van het ziekenhuis op het thema infectiepreventie wordt  aangesproken. Zij zijn immers als leiding verantwoordelijk voor wat er binnen hun instelling gebeurt. Dit aanspreken op “governance” zorgt ervoor dat infectiepreventie een meer centrale rol krijgt, waardoor er ineens grote stappen kunnen worden gemaakt. Goed voor de kwaliteit van zorg. Bovendien zijn alle functionarissen, die in een ziekenhuis met dit onderwerp belast zijn, hier zijdelings bij gebaat. Hoe hiermee omgegaan wordt in de verschillende instellingen is erg divers en ik vind het een voorrecht om dat te mogen zien.

We zitten hier in het kantoor van de gemeente Utrecht bijna letterlijk bovenop het NS station. Vanuit deze locatie worden alle instellingen bezocht.

Deskundigen infectiepreventie: Ik blijf lid van de VHIG en NVMM, omdat ik denk dat dit de directe communicatie vergemakkelijkt en ik vanuit het werkveld graag op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in het vak. Het is een goede zaak dat AMR zo’n prominente plaats op de agenda heeft gekregen. Hierdoor kunnen de deskundigen infectiepreventie hun meerwaarde in hun vakgebied laten zien. Het wordt tijd los te komen van alleen het organisatorische en meer met het vakinhoudelijke bezig te zijn. Zorg dat je een gehoorde spreker aan tafel bent, gebaseerd op kennis van zaken.

Afsluiting: Ik heb het idee dat ik bij de IGZ op mijn plek zit en hoop van hieruit veel voor de infectiepreventie in de Nederlandse gezondheidszorg te kunnen doen. 

Print Friendly, PDF & Email