Inleiding
Handschoenen worden bij werkeilandverpleging op beide afdelingen intensive care (IC) van de Gelre Ziekenhuizen niet altijd volgens de richtlijnen toegepast. Onjuist gebruik van handschoenen kan leiden tot transmissie van micro-organismen. Deze transmissieroutes worden gecreëerd door de zorgverlener en kunnen mogelijk de patiëntveiligheid in het geding brengen. Het gebruik van handschoenen hangt nauw samen met het toepassen van handhygiëne en kan daarom niet afzonderlijk van elkaar worden gezien. Door het ontbreken van een protocol, waarin de juiste toepassing van handschoenen bij IC-werkeilandverpleging is beschreven, ontbreekt uniformiteit.

Doelstelling
Dit onderzoek en het implementeren van een Gelre-breed protocol ‘Gebruik van niet-steriele handschoenen bij IC-werkeilandverpleging’ heeft als doel de juiste toepassing van niet-steriele handschoenen op beide afdelingen IC van de Gelre Ziekenhuizen te bereiken en de patiëntveiligheid te verhogen.

Methode
De onderzoeksmethode betreft een observationeel, vergelijkend onderzoek. Voor en na het implementeren van het protocol zijn observaties en interviews uitgevoerd. Tijdens de observaties is gekeken naar het handschoengebruik in combinatie met de toepassing van handhygiëne. In de interviews is gevraagd naar het handschoengebruik bij werkeilandverpleging op de afdeling intensive care.

Resultaten
Het toepassen van handhygiëne voor het betreden van het IC-werkeiland is tijdens de observaties van de nulmeting 48% en na implementatie van het protocol 52%. Bij het verlaten van het intensive care werkeiland is dat 79% versus 71%. Handschoenen worden door IC-medewerkers gebruikt bij het verzorgen van de patiënt, 100% versus 95%. Met dezelfde handschoenen wordt bijna altijd contact gemaakt met de omgeving van de patiënt. De afvalkar wordt met de gehandschoende hand bediend, 67% versus 71%. Het toepassen van handhygiëne na het uittrekken van handschoenen is 35% versus 43%. Vaak worden handschoenen gebruikt terwijl het risico op contact met lichaamsvloeistoffen niet aanwezig is. Wanneer daarentegen juist kans is op contact met lichaamsvloeistoffen worden nagenoeg altijd handschoenen gebruikt, 100% versus 85%. Handschoenen worden niet consequent gewisseld, 100% versus 92%.
Tijdens de interviews gedurende de nulmeting wordt door 3 van de 6 IC-medewerkers aangegeven dat de gehele patiëntenkamer tot het werkeiland behoort, gedurende de meting na interventie door 5 van de 6. In de interviews wordt voornamelijk ‘fysiek patiëntencontact’ als voorwaarde genoemd voor handschoengebruik. Door enkele IC-medewerkers wordt aangegeven dat juist ‘kans op contact met lichaamsvloeistoffen’ een voorwaarde is voor het gebruik van handschoenen. Zowel tijdens de nulmeting als de meting na interventie wordt ‘bescherming van de medewerker’, ‘bescherming van de patiënt’ en ‘voorkómen van overdracht’ als reden genoemd voor het dragen van handschoenen.

Conclusie
Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik van handschoenen verbeterd kan en moet worden. Door de observaties, de interviews en het opstellen en implementeren van het protocol is een bewustwordingsproces in gang gezet bij de IC-medewerkers. Hiermee is een basis gelegd met het verbeteren van de juiste toepassing van niet-steriele handschoenen bij IC-werkeilandverpleging op beide locaties. De doelstelling, om de juiste toepassing van niet-steriele handschoenen op de afdelingen IC van Gelre Ziekenhuizen te bereiken, is nog niet behaald. 

Klik hier voor het gehele afstudeerverslag van Gerrie Stoffer-Van Den Hardenberg

Print Friendly, PDF & Email