In het verleden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar het voorkomen van infectieziekten bij dak- en thuislozen. Hieruit blijkt dat de prevalentie onder deze specifieke populatie hoger ligt dan die onder de algemene bevolking. Dit gegeven heeft consequenties voor de voorzieningen welke deze mensen opvangen en begeleiden, waardoor zowel bewoners/passanten als personeel besmet kunnen raken indien onvoldoende of inadequate maatregelen worden genomen.

Tot dusver ontbreekt onderzoek naar de gezondheidsrisico’s en de maatregelen die (moeten) worden getroffen om de kans op infecties te verkleinen. Om inzicht te krijgen in de hygiëne en infectiepreventie in voorzieningen waar deze mensen verblijven is vanuit de GGD afdeling Hygiëne en Inspectie onderzoek verricht bij twintig opvangvoorzieningen in Amsterdam. Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan het verbeteren en/of implementeren van interventies die de dak- en thuislozen en het personeel van de voorzieningen beschermen.

Bewoners/passanten in dak- en thuislozencentra leven dicht op elkaar en behoren vaak tot een risicogroep (druggebruikers en alcoholisten) voor diverse besmettelijke infectieziekten. De resultaten van dit onderzoek hebben hygiënedeficiënties geopenbaard die de verspreiding van ziekten zoals schurft, hepatitis A, bloedoverdraagbare ziekten (hepatitis B en hepatitis C, HIV besmetting), huidbesmettingen, ziekten aan de luchtwegen (T.B.C., longontsteking) en maagdarminfecties kunnen bevorderen.

De combinatie van een populatie met een verminderde weerstand, verslavingsproblematiek en psychosociale stoornissen met het ontbreken van een structurele aanpak van de infectiepreventie in de opvanglocaties maakt dat het met de hygiëne en gezondheidsrisico’s van dak- en thuislozen niet best gesteld is. Zij verdienen aandacht en een betere zorg.

In het hoofdstuk conclusies en aanbevelingen worden hiervoor enkele aanbevelingen gedaan zoals instructie en advisering op de locaties, informatieverstrekking en actief contact houden met de opvanglocaties.

Inventariserend onderzoek naar de hygiëne en infectiepreventie binnen twintig voorzieningen van de maatschappelijke opvang in Amsterdam

Peter Molenaar, adviseur infectiepreventie, GGD Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email