Congres informatie


SFERD symposium - 2019 Welcome to the future, op 17 september 2019

Congres vindt plaats in Veenendaal


Op 25 juni 2009 presenteerde de Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (SFERD) haar eerste handboek. Na 10 jaar wordt de vijfde versie geprenteerd.
Wat brengt De Toekomst?
Veiligheid bij het gebruik van flexibele endoscopen staat bovenaan. In hoeverre we die kunnen garanderen met de (toenemende) complexiteit van flexibele endoscopen, blijft onduidelijk. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? Zet een toenemende productie de kwaliteit verder onder druk? Met diverse sprekers en workshops hopen we tijdens dit symposium alle deelnemers te betrekken bij de ontwikkeling van decontaminatie van endoscopen, zodat we een stapje dichterbij de antwoorden op bovenstaande vragen komen.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


PUM-AMR informatiedag, op 18 september 2019

Congres vindt plaats in Den Haag


Op 18 september organiseren we een informatiedag voor iedereen die geïnteresseerd is in het PUM-AMR project.
Wat is PUM, wat is PUM-AMR en wat doen we? PUM Netherlands Senior Experts bestaat al 40 jaar en is een initiatief van VNO-NCW, mede gefinancierd door Buitenlandse Zaken. Deze organisatie richt zich op kennisondersteuning van het midden en klein bedrijf in Lage en Midden Inkomens Landen (LMICs). Bij PUM kan een bedrijf (waaronder een private zorginstelling) een verzoek tot kennisondersteuning indienen bij de lokale vertegenwoordigers van PUM. Welke na beoordeling van de lokale situatie de aanvraag voorlegt aan PUM. PUM-AMR is een gezamenlijk initiatief van PUM, WIMM (Werkgroep Internationale Medische Microbiologie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de afdeling Medische Microbiologie van het Radboudumc. Het doel van PUM-AMR is het ondersteunen van bedrijven en instellingen bij het implementeren van maatregelen om antibiotica resistentie tegen te gaan. Wij zoeken daarvoor senior artsen-microbioloog, internist-infectiologen, deskundigen Infectiepreventie, apothekers en veeartsen, die voor korte (eventueel herhaalde) missies uitgezonden worden om volgens de One Health strategie te ondersteunen bij het opzetten en verbeteren van Antimicrobial Stewardship, microbiologische diagnostiek en infectiepreventie. Naar verwachting zullen we in de toekomst ook behoefte hebben aan moleculair medisch microbiologen en microbiologisch analisten.
Onderwerpen die op 18 september aan bod komen, zijn: 
- Achtergrond van PUM en het PUM-AMR project
- Aanpak bij AMR projecten Activiteiten tot nu toe
- Plannen voor de toekomst
- Deelnemen in PUM-AMR
De bijeenkomst is van 15.00 tot 18.00 in Den Haag. Aanmelden: per e-mail bij edmee.bowles@radboudumc.nl


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Infection Prevention 2019, op 22 september 2019

Congres vindt plaats in Liverpool


At this IPS Conference leading experts in their field will present on the latest current and emerging threats and state-of- the-art research to help improve your team, your practice and your patients’ / clients’ outcomes. There will be a comprehensive series of presentations, meet-the- expert sessions and specialist streams of: wound care, mental health, audit / surveillance and international engagement.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


HIP Symposium 2019, op 24 september 2019

Congres vindt plaats in Nijmegen


Sprekers zijn o.a.:
Greet Vos - nieuwbouw EMC
Rosa van Mansfeld  - Acinetobacter baumannii uitbraak
Marjolein Kluytmans -  SoM studie
Harry van Goor, chirurg Radboudumc - De kamer van de toekomst?
Wolfgang Sunder, architect Institut für industriebau und konstruktives entwerfen Technische Universität Carolo Wilhelmina zu Braunschweig - ''Structural Hygiene: Making Hospitals Safe''


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


MINC-symposium Antibiotica in Zuid Limburg: Wie doet wat om resistentie te voorkomen?, op 26 september 2019

Congres vindt plaats in Maastricht

“Antibiotica resistentie en stewardship” een actueel onderwerp met niet alleen een regionale insteek, maar ook een onderwerp dat op verschillende zorgprofessionals van toepassing is. Iedereen is inmiddels op de hoogte van de toename van antibiotica resistentie wereldwijd. Vele aspecten spelen een rol bij deze toename. Wij willen dit MINC-symposium vanuit een aantal specifieke invalshoeken laten zien hoe de professionals in deze regio hiermee omgaan. Termen als antibiotic stewardship, resistentiegenen detectie en hoe behandeling en allergie worden benaderd, zullen deze MINC-avond voorbij komen. Wij hopen hiermee een aantal onderwerpen gekozen te hebben die de problematiek van antibiotica resistentie en het voorschrijven van antibiotica in een breder daglicht stellen.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Minisymposium BRMO, dat doe je ZO!, op 01 oktober 2019

Congres vindt plaats in Amsterdam


De samenwerkende teams StreekLab, Infectieziektebestrijding en Hygiëne & Inspectie van de GGD Amsterdam organiseren een minisymposium dat in het teken staat van Bijzonder Resistente Micro-Organismen, BRMO. Tijdens deze informatieve middag wordt onder andere de CPE meldingsplicht toegelicht en aandacht besteed aan het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Wat gebeurt er als er te zwaar aan PBM wordt ingezet? Vanuit Verenso wordt vervolgens de laatste herziening van de richtlijnen ‘Urineweginfecties’ en ‘Lage Luchtweginfecties’ besproken en hoe deze wijzigingen bijdragen aan resistentiepreventie. Als laatste wordt er vanuit het ABR Zorgnetwerk een presentatie gegeven over het belang van samenwerken in de regio (transmurale werkafspraken) en wat de speerpunten zijn voor de komende periode.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Training Kwaliteit in Endoscopenbeleid, op 02 oktober 2019

Congres vindt plaats in Veenendaal


De cursus vindt plaats op 2 en 23 oktober, 13 en 27 november 2019.
De cursist heeft na het volgen van de training:
- kennis van wet- en regelgeving op het gebied van endoscopendesinfectie;
- kennis van (SMART) formuleren, kwaliteitscirkels en INK kwaliteitsmanagement model;
- de vaardigheid om met de opgedane kennis een concreet en afgebakend endoscopenbeheersplan op te stellen, te implementeren en te evalueren;
- kennis van auditeren, zowel op beleidsniveau als op procesniveau;
- de vaardigheid om met de opgedane kennis een endoscopie-audit uit te (laten) voeren;
- kennis van kritische reinigings- en desinfectieprocessen en technische procesparameters van de endodesinfector;
- de vaardigheid om met de opgedane kennis een validatie-rapport te beoordelen.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


ABR-simulatie, op 03 oktober 2019

Congres vindt plaats in Tilburg


Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan de antibioticaresistentie (ABR)-simulatie. In Nederland worden met enige regelmaat bacteriën aangetroffen die ongevoelig zijn voor bijna alle beschikbare antibioticasoorten. Gezonde mensen hebben hier meestal geen last van, maar mensen met een verminderde weerstand, zoals cliënten in verpleeghuizen, kunnen er wel ziek van worden. Verspreiding van deze resistente bacteriën willen we daarom in het kader van cliëntveiligheid voorkomen, juist in verpleeghuizen. Wij bieden u de ABR-simulatie aan om u op een onderhoudende manier voor te bereiden op het tegengaan van verspreiding en hoe te handelen bij een eventuele uitbraak.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Contamination Control in de Zorg, op 09 oktober 2019

Congres vindt plaats in Bussum

Het landschap van richtlijnen rond operatiekamers, centrale sterilisatie afdelingen (CSA) en isolatiekamers is op vele manieren in beweging. Met de verschillende beroepsverenigingen is gewerkt aan een CSA richtlijn. De periodieke revisie van VCCN Richtlijn 7 is ter hand genomen terwijl aan VCCN Richtlijn 8 de laatste hand wordt gelegd om in het najaar uit te worden gebracht. Ondertussen is de review van en discussie over de conceptrichtlijn luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers in volle gang. Parallel aan dit alles wordt er in CEN verband gewerkt aan een richtlijn voor ventilatie in ziekenhuizen. Geen wonder dat er verwarring ontstaat. Welke kant gaat het op? Wat is verantwoorde zorg? Hoe zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hier mee om gaan? Op dit symposium over Contamination Control in de zorg wil VCCN een podium geven aan de vele stakeholders om een overzicht te geven van de visie op en ontwikkelingen in de dynamische wereld van belangrijke richtlijnen rond operatiekamers, CSA en isolatiekamers


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Halfjaarlijkse bijeenkomst i-4-1-Health, op 10 oktober 2019

Congres vindt plaats in Breda


Halfjaarlijkse bijeenkomst i-4-1-Health. Het programma is in ontwikkeling.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Outbreakmanagement, op 10 oktober 2019

Congres vindt plaats in Veenendaal


Het vergaren van kennis over resistentieproblematiek, outbreakmanagement en het actief trainen door middel van praktijkgerichte casusbehandeling. Hierdoor bent u op (mogelijke -) toekomstige situaties voorbereid en getraind.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


ABR bijeenkomst gehandicaptenzorg, op 17 oktober 2019

Congres vindt plaats in Zwolle


Op 17 oktober organiseert het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle een middag voor iedereen die werkzaam is in de gehandicaptenzorg in deze regio. De focus ligt op teams van instellingen die bestaan uit verschillende professionals: van interieurverzorger tot manager.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


20th World Sterilization Congress, op 30 oktober 2019

Congres vindt plaats in Den Haag


20th World Sterilization Congress.
 


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Adviseren als 2e beroep (5-daagse leergang), op 11 november 2019

Congres vindt plaats in Arnhem


Het boek ‘Adviseren als tweede beroep’ van Hannah Nathans geldt als meest gehanteerde literatuur voor adviseurs uit verschillende vakgebieden. Rijnconsult Nederland is als enige organisatie gemachtigd om deze training te geven. STIP heeft in samenwerking met Rijnconsult Nederland een 5-daagse training adviseren opgesteld. De leergang is opgebouwd in een basis- en vervolgtraining in 4 blokken. In totaal is dit leertraject zo ingericht dat het geleerde tijdens de formele leermomenten direct wordt gekoppeld aan de praktijk, en aan uw eigen leerwensen.
Rijnconsult
Reeds jarenlang heeft Rijnconsult ervaring met het ontwikkelen en verder professionaliseren van interne adviseurs. Zij werken vanuit de overtuiging dat een effectieve adviseur beschikt over de juiste vaardigheden én een effectief gedragsrepertoire. Dit betekent dat de adviseur zichzelf moet kennen, moet weten met welke ‘bril’ zij/hij naar de werkelijkheid kijkt én moet weten welke invloed haar/zijn stijl en aanpak uitoefent op de ander. De adviseur moet over een variëteit aan gedragsstijlen beschikken om in wisselende omstandigheden effectief te zijn en te blijven.
Boek
De leergang is gebaseerd op het boek van Hannah Nathans (Adviseren als tweede beroep) en Rijnconsult is hierin de enige officiële opleidingsinstantie.
Data
11 en 12 november 2019, 28 januari, 4 maart en 15 april 2020


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Training luchtbeheersing monitoring, op 19 november 2019

Congres vindt plaats in Arnhem

Schone lucht wordt middels het luchtbehandelingssysteem in de operatiekamers gebracht. De ingeblazen lucht wordt door diverse factoren gecontamineerd. Om te controleren of de lucht in het operatiegebied voldoende schoon is, kan de lucht onderzocht worden tijdens ingrepen. Dit zijn Kolonie Vormende Eenheden (KVE) en deeltjes onderzoeken in de lucht. Deze training betreft niet de monitoring van het luchtbeheersingssysteem volgens het gebouwbeheerssysteem.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Najaars-ALV VHIG, op 21 november 2019
Meer informatie op VHIG-website


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Dagsymposium: Toegevoegde waarde van validatie stoomsterilisatie, op 27 november 2019

Congres vindt plaats in Eindhoven


Het symposium zal starten met een key-note presentatie van de heer Adrie de Bruijn (RIVM) over de validatie-status van de stoomsterilisatoren in Nederland. Hierna volgen 4 presentaties van validatiebedrijven die ingaan op de toegevoegde waarde van de validaties die uitgevoerd worden in België en Nederland. De meewerkende validatie bedrijven zijn in alfabetische volgorde: Agidens, Bureau Veritas, Causa en Vali-Desk. De dag zal worden afgesloten met een vraag en antwoord sessie. In de presentaties van de validatiebedrijven wordt onder meer ingegaan op de toegevoegde waarde van validatie en er worden vragen beantwoord die ontvangen zijn van ziekenhuizen en instellingen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze insturen bij uw aanmeldingVoor meer informatie kunt u contact opnemen met het Catharina Excellence Centre Decontamination via email: ECD@catharinaziekenhuis.nl
 


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


MINC-symposium Is een beetje vies gezond?, op 28 november 2019

Congres vindt plaats in Maastricht


Immunologie for dummies: immuunsysteem de basis (i.c. tolerantie) Spreker: Wilfred Germeraad
Invloed van infecties op het ontstaan van astma? Spreker: Kim van der Kant of Edward Dompeling
Effect van microbioom op ontstaan allergie? Spreker: John Penders of Carel Thijs
Hoe schoon is schoon binnen het ziekenhuis ? Spreker: volgt
Meer informatie volgt.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Vervolg inspiratiedag VVT, op 28 november 2019

Congres vindt plaats in Zwolle


Op 28 november organiseert het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle een middag voor iedereen die werkzaam is in de verpleeghuiszorg in deze regio. De focus ligt op teams van instellingen die bestaan uit verschillende professionals: van interieurverzorger tot manager.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


IFIC 2020, op 11 maart 2020

Congres vindt plaats in Belgrado (Servië)


The International Federation of Infection Control, Where great minds meet


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


SHEA 2020, op 26 maart 2020

Congres vindt plaats in Atlanta (USA)


Global Solutions to Antibiotic Resistance in Healthcare


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Deskundige Infectiepreventie voor VVT-sector, op 01 april 2020

Congres vindt plaats in Utrecht

Bijscholing/training voor Deskundige Infectiepreventie Ziekenhuis en GGD tot DIVH om te ondersteunen bij de Antibiotica Resistentie (ABR) problematiek in de
Verpleeghuizen, Woonzorgcentra en Thuiszorg (VVT- sector).
Data
1 april en 20 mei 2020


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


VHIG congres 2020 "van DI(P) naar VIP", op 07 april 2020

Congres vindt plaats in Ede


Twee dagen lang kan jij je onderdompelen: doe kennis en inspiratie op, ontmoet aansprekende experts en ervaringsdeskundigen, wees interactief bezig tijdens een van de sessies en natuurlijk ontmoet bekende en nieuwe collega’s om kennis en ervaring uit te wisselen. Niet te missen!


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


ECCMID 2020, op 18 april 2020

Congres vindt plaats in Parijs


We invite you to the 30th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, which will take place in Paris, France, 18 - 21 April 2020. ECCMID, as the world’s premier Clinical Microbiology & Infectious Diseases event, brings together experts from many fields to present their latest findings, guidelines and experiences to an audience of over 13,000 colleagues.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


APIC 2020, op 10 juni 2020

Congres vindt plaats in Phoenix (USA)


Largest gathering of IPC professionals in the world.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------
Heeft u zelf een congres te melden, dat niet op bovenstaande lijst staat, meldt dit dan bij de dTHIP redactie
Print Friendly, PDF & Email