Info voor auteurs

 

Wat komt in het digitale tijdschrift?

Alles wat met hygiëne, infectiepreventie, kwaliteit van zorg, sterilisatie en aan­verwant interessegebied te maken heeft en een bijdra­ge levert aan de kennis van de lezers. Denk ook aan interessante video’s of bijdragen aan congressen en symposia. Ook kunnen interessante publicaties in internationale tijdschriften door middel van een samenvatting en link naar de originele publicatie worden geplaatst. Meldt uw bijdrage aan bij de werkgroep dTHIP (dthip@vhig.nl). De aangeleverde kopij komt na aanvaarding en redactionele bewerking door de werkgroep dTHIP direct op de website. Iedere kopij wordt door minimaal 2 leden van de werkgroep dTHIP gereviewed.

Hieronder vindt u de auteursinstructies:

Aanwijzingen voor auteurs

 • Door het inzenden van kopij verklaart de auteur impliciet ermee in te stemmen dat de werkgroep de tekst beoordeelt, eventu­eel in overleg met daartoe aangezochte adviseurs. Originele artikelen mogen alleen met instem­ming van de werkgroep gelijktijdig elders aangebo­den zijn ter publicatie.
 • De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het artikel blijft altijd bij de auteur.
 • Voor de spelling van de Nederlandse taal hanteert de werkgroep dTHIP de voorkeurspelling volgens de ‘Woor­denlijst van de Neder­landse taal’. Voor de medi­sche terminolo­gie wordt ‘Hoolboom – v. Dijk’s of ‘Pink­hof’s Geneeskundig Woor­denboek’ aangehouden.
 • De werkgroep dTHIP behoudt zich het recht voor grammatica­le correc­ties (spelling en zinsbouw) aan te bren­gen. Essentiële veran­deringen vinden alleen plaats, conform de bepalin­gen in de auteurswet, na en in overleg met de auteur.
 • De auteur ontvangt een bericht van ontvangst van de kopij. De beslissing omtrent acceptatie wordt zo spoedig mogelijk mede­gedeeld.
 • De “regels voor het aanleveren van kopij” zijn in overeenstem­ming met de ‘Vancouver-stijl’, die internationaal door de biomedische tijdschriften wordt gehanteerd.

 

Specifieke aanwijzingen voor auteurs

Algemeen

 • Ieder artikel moet voorzien zijn van een samenvatting van max. 500 woorden, met de kopjes doel, opzet, methode, resultaten en conclusie. Deze samenvatting wordt geplaatst op de website. Een compleet artikel, eventueel met bijlagen wordt toegevoegd als pdf in een link bij de samenvatting.
 • Bij ieder artikel moet een illustratie worden aangeleverd. Zie hieronder voor de aanwijzingen.
 • Bij ieder artikel moeten minimaal 3 trefwoorden (‘tags’) worden aangeleverd.

 

Tekst

 • Teksten in Word, of te converteren naar Word, aanleveren per e-mail naar dthip@vhig.nl.Titel

 • De titel moet kort (max. 80 posities) en duidelijk zijn en tot lezen uitnodi­gen.Opbouw

 • De basisopbouw van een artikel is: Titel, Samenvat­ting, Inlei­ding, Methoden, Resultaten, Discussie of Beschou­wing, Conclu­sie, litera­tuur­lijst en evt. bijlagen.
 • De werkgroep accepteert ook casuïstiek.Tabellen en Figuren

 • Tabellen en figuren moeten een onder­schrift (titel en eventueel een legenda) hebben.
 • Beiden moeten in volgorde genummerd zijn.Illustraties

 • Zorg ervoor dat afbeeldingen reproduceerbaar zijn en voldoende detail bevatten.
 • Illustraties aanleveren in jpeg- of tiff-bestand.
 • Gebruik originele illustraties of vermeld de bron bij gebruik van gegevens van anderen.Video’s

 • Lever aan in een van de volgende formaten: .mp4, .H.264, .flv
 • Filmpjes mogen niet groter zijn dan 100MB.
 • Bestanden groter dan 10MB verstuurt u naar de werkgroep dTHIP met behulp van www.send2deliver.com.

 

Literatuur

 • Literatuurverwijzingen in de tekst met een nummer­ (in super­schrift) aangeven, in oplopende volgorde van voorkomen. De literatuurlijst met inhoud aan het eind van het artikel plaat­sen, niet als eind- of voetnoten.
 • De literatuurlijst moet gemaakt worden volgens de gangba­re regels; zie Ned Tijdschr Geneeskd 1988; 132, 44: 2002.
 • Niet gepubliceerde mededelingen of interne rapporten mogen niet in een literatuurlijst opgenomen worden, maar kunnen in de tekst tussen haakjes vermeld worden.

 

Succes met het schrijven van uw artikel.

7 oktober 2011

Print Friendly, PDF & Email